Zpět
30.08.2023, Michaela Šicová

Historie

Naše škola byla slavnostně otevřena dne 1. září 1992. Ve školním roce 1992/1993 byla zahájena výuka v 1. - 5. ročníku. Postupně byly otvírány další třídy a od školního roku 1997/1998 se vyučovalo ve všech devíti ročnících.

Od školního roku 1996/1997 probíhala na naší škole výuka podle vzdělávacího programu Základní škola, ve školním roce 2003/2004 byla nabídka rozšířena o vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a v roce 2004/2005 o vzdělávací program Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Od školního roku 2006/2007 byla posílena výuka jazyků ve všech ročnících a anglický jazyk se vyučuje již od 1. tříd. Ve školním roce 2007/2008 byl do praxe uveden školní vzdělávací program Učení s prožitkem.

Od založení školy byl jejím ředitelem Mgr. Jiří Šmejkal a po dobu pěti let funkci jeho zástupce vykonával Mgr. Vladimír Brůna. Ve školním roce 1998/1999 se novou zástupkyní ředitele školy stala Mgr. Danuše Pánková. Od školního roku 2000/2001 funkci zástupce ředitele školy vykonával Mgr. Petr Kratochvíl, který se po sloučení se 17. základní školou v roce 2005/2006 stal zástupcem ředitele školy pro II. stupeň. Funkci zástupce ředitele školy pro I. stupeň přebrala v tomto roce Mgr. Jana Kropáčková. V pololetí školního roku 2008/2009 odešel Mgr. Petr Kratochvíl na místo ředitele MŠ a ZŠ Braňany. Po odchodu pana ředitele Mgr. Jiřího Šmejkala do důchodu byla 1. srpna 2009 na místo ředitelky školy jmenována Mgr. Jana Kropáčková, zástupcem se stal Mgr. Petr Planička. Ve školním roce 2013/2014 se druhou zástupkyní stala Mgr. Michaela Šicová. V roce 2016/2017 odešel do důchodu Mgr. Petr Planička a od školního roku 2017/2018 byla do funkce zástupkyně ředitelky školy jmenována Mgr. Ivana Pechová.

V následujících letech se škola neustále modernizovala, což vedlo ke zkvalitnění výuky. Kvalitu výuky na naší škole potvrdila Česká školní inspekce, která provedla hloubkovou kontrolu ve dnech 21.–24. září 2004, 30. března – 3. dubna 2009, 25.–27. května 2015 a 15.–17. března 2022.

Postupně byly zřízeny odborné pracovny pro jednotlivé předměty, počítačová učebna, třídy pro školní družinu, skleník, školní dílna pro výuku praktických činností, učebna v přírodě a školní hřiště. Škola byla postupně vybavována i videorekordéry, DVD přehrávači, dataprojektory, interaktivními tabulemi a počítači. V současné době je škola plně pokryta připojením k internetu, ve škole funguje i wifi síť (síť eduoam je přístupná i žákům), naši žáci využívají i další digitální zařízení (tablety) pro rozvoj svých digitálních kompetencí a další pomůcky, které obohacují výuku. Některé odborné učebny byly nově zrekonstruovány tak, aby odpovídaly současným požadavkům na výuku a my doufáme, že škola se bude i nadále rozvíjet a prosperovat.