Zpět
31.03.2020, Michaela Šicová

Zápis do první třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V souladu s opatřením vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne zápis bez přítomnosti dětí – proběhne pouze formální část zápisu bez motivační části.

Škola pro zápis použije systém ZápisyOnline, kde bude od 1. 4. 2020 k dispozici elektronický formulář přihlášky (lze ho elektronicky vyplnit a odeslat nebo vytisknout pro další potřebu), formulář přihlášky bude od 1. 4. 2020 k dispozici i na webových stránkách školy, případně si ho můžete od stejného data vyzvednout i osobně v sekretariátu školy, abyste si ho mohli doma v klidu vyplnit. Zaregistrovat vaši přihlášku je třeba do 17. dubna 2020, po zaevidování všech přihlášek vám budou na uvedené kontakty (datová schránka, e-mail, telefon) sděleny další informace.

Možnosti odevzdání přihlášky:

1.      Elektronická varianta:

 • Podání přes datovou schránku školy (ID datové schránky školy: znaximi) – přihláška nemusí být elektronicky podepsána, přiložte však i kopii rodného listu dítěte a obou stran občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci pak kopii cestovního pasu a povolení k pobytu.
 • Zaslání elektronickou poštou na adresu podatelna@18zs.cz – přihláška musí být podepsána elektronickým podpisem, do e-mailu je třeba přiložit kopii rodného listu dítěte a obou stran občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci pak kopii cestovního pasu a povolení k pobytu.

2.      Využití odevzdání přihlášky bez osobní návštěvy školy

 • Vyplněnou přihlášku (elektronicky nebo ručně) podepište a vhoďte do schránky na budově školy u vchodu pro návštěvy (sekretariát) v době úředních hodin (8.00 - 12.00 hodin), přiložte i kopii rodného listu dítěte a obou stran občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci pak kopii cestovního pasu a povolení k pobytu (vše v jedné obálce nebo deskách).
 • Vyplněnou přihlášku (elektronicky nebo ručně) podepište a pošlete poštou na adresu naší základní školy (Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, Okružní 1235, 434 01 Most), přiložte i kopii rodného listu dítěte a obou stran občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci pak kopii cestovního pasu a povolení k pobytu.

Zasláním výše zmíněných dokumentů (viz kopie rodného listu, občanského průkazu, cizinci – cestovní pas, povolení k pobytu) souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.

 3.      Fyzické odevzdání přihlášky 2. nebo 3. dubna 2020 (pouze pokud nemůžete využít ani jednu z výše uvedených možností)

 • Zápisy se uskuteční v pavilonu A (vstup vchodem pro návštěvy – sekretariát).
 • Registrujte se na předem zvolený čas pomocí rezervačního systému (do 31. 3. 2020), případně je možné domluvit si termín na telefonním čísle 733 711 119. Pokud se dostavíte k zápisu fyzicky bez předchozího objednání, dodržujte následující rozpis (nelze zaručit okamžité přijetí bez čekání mimo prostor budovy školy, na dodržování doporučených bezpečnostních opatření budou dohlížet pracovníci Městské policie Most):
Čtvrtek 2. 4. 2020 Pátek 3. 4. 2020
Příjmení dítěte začíná písmenem: Čas: Příjmení dítěte začíná písmenem: Čas:
A – H 14.00 – 14.45 hod. Š – Ž 14.00 – 14.45 hod.
CH – M 14.45 – 15.30 hod. N – S 14.45 – 15.30 hod.
N – S 15.30 – 16.15 hod. CH – M 15.30 – 16.15 hod.
Š – Ž 16.15 – 17.00 hod. A – H 16.15 – 17.00 hod.
 • Vhodné je mít vyplněnou přihlášku již předem.
 • Dostaví se pouze jeden zákonný zástupce, bude s sebou mít rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, cizinci pak cestovní pas a povolení k pobytu. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • Zákonní zástupci budou do budovy školy vpouštěni tak, aby u každého zápisového místa byla vždy v danou chvíli spolu se zapisujícím pedagogem přítomna pouze jedna další osoba.
 • Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření nařízená Vládou ČR – budou mít ochranu nosu a úst a jednorázové rukavice.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, případně o přijetí k předškolnímu vzdělávání (přípravná třída), můžete veškerou dokumentaci (přihlášky, doporučení dětského lékaře, doporučení pedagogicko-psychologické poradny) doručit škole s předchozími dokumenty k zápisu. Formuláře pro odklad i pro přípravnou třídu jsou ke stažení na webových stránkách školy nebo k dispozici v sekretariátu školy.

Zákonný zástupce žáka se seznámil se Školním vzdělávacím programem „Učení s prožitkem“ zpracovaným podle RVP ZV a podáním přihlášky souhlasí s výukou předmětu Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně.

Seznam ulic patřících do školského obvodu naší základní školy:

Školské obvody Bohuslava Vrbenského
Františka Malíka
Jana Kříže
Jana Zajíce
Josefa Ševčíka
Komořanská
Levandulová
Malá
Mátová
Muškátová
Na Stráni
Na Větrníku
Nad Benediktem
Okružní 1235
Okružní 943—944
Okružní 961—962
Pod Lajsníkem 1270
Polní
Rekreační
Slunečná
Šafránová
Tymiánová
V Dolíku
V Luhu
Višňová 1008
Višňová 3129
Višňová 3282
Višňová 3323
Višňová 983
Vtelenská
Zázvorová

Informace o škole

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Jana Kropáčková
Tel. sekretariát: +420 734 752 008
Kontakt na ředitele: +420 734 751 111, jana.kropackova@18zs.cz, reditel@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 129 657, ivana.pechova@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 711 119, michaela.sicova@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
www stránky školy: www.18zs.cz

Počet tříd:

24, předpoklad pro školní rok 2020/2021 otevření 2 prvních tříd a jedné přípravné třídy.

Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učení s prožitkem“ s rozšířenou výukou cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií..

Zaměření:

Výuka cizích jazyků ve skupinách dle schopností žáků, totéž v českém jazyce a matematice v 8. a 9. ročníku, využívání informačních a komunikačních technologií nejen při výuce informatiky (tablety, čtečky, počítače, robotika…), ekologická výchova, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie, individuální péče o žáky z cizojazyčného prostředí.

Přípravná třída:

Ano.

Jazyková výuka:

Povinná výuka anglického jazyka od počátku školní docházky (v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, 3., 4., 5., 8. a 9. ročník 3 hodiny týdně, 6. a 7. ročník 4 hodiny týdně), od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk.

Volitelné předměty:

Ekologická výchova, sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, užité výtvarné činnosti, ICT v zeměpise, psaní na počítači, design a konstruování, domácnost, praktikum z přírodopisu.

Odborné učebny:

28 učeben s interaktivními tabulemi, 3 počítačové učebny s připojením na internet, učebna cizích jazyků se sluchátkovým systémem, učebna cizích jazyků se systémem Robotel, cvičná kuchyňka, dílny, učebna pro nápravu vývojových poruch učení a logopedie, keramická dílna, 2 tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou, skleník a učebna v přírodě.

Mimoškolní činnost:

Sportovní kroužek, mažoretky, stolní hokej, dramatický kroužek, psaní na počítači všemi deseti, fyzikální kroužek, Veselá věda, kroužek robotiky RoboKlub, příprava na přijímací zkoušky SŠ.

Školní družina:

Ano, 6 oddělení, provoz od 6.00 do 17.00 hodin. V případě zájmu rodičů i během vedlejších prázdnin.

Školní jídelna:

Ano, výběr ze 2 hlavních jídel, možnost objednání či odhlašování jídel i přes internet.

Kantýna:

Ne, potravinový automat, prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt Mléko do škol a Ovoce do škol – mléčné výrobky a ovoce zdarma pro děti z přípravné třídy a žáky 1. až 9. ročníku.

Knihovna:

Ano, i anglojazyčná literatura.

Žákovský parlament:

Ano, žáci se spolupodílí na životě školy.

Škola vyniká širokou nabídkou mimoškolních aktivit a přátelským klimatem, za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči žáků získala značku Rodiče vítáni, je také držitelem certifikátu Férová škola. Škola je dostupná i dojíždějícím žákům, má upravený začátek vyučování, výuka začíná v 8.20 hodin. Škola klade důraz na prevenci rizikového chování, má zavedenu elektronickou žákovskou knížku i komunikační systém, který umožňuje zákonným zástupcům být v denní komunikaci s vyučujícími.
Žákům i rodičům škola nabízí konzultace speciálního pedagoga a logopedické asistentky.

Škola každoročně pořádá lyžařské kurzy, ozdravné a poznávací pobyty v zahraničí, výjezdy do škol v přírodě, školní výlety. Pravidelnou součástí výuky jazyků se stává komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce prostřednictvím eTwinningu.

Úzce spolupracuje se sousedními MŠ při adaptaci dětí na školu. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravuje adaptační kurz S beruškou na cestách, kde se mohou seznámit s prostředím školy.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Most č. 3/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

 1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 18 města Mostu.
 2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na Základní škole, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, sourozence.
 3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizace.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

Další informace k přijetí:

Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen se prostřednictvím svých zákonných zástupců v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelky školy přijmout dítě ke vzdělávání.

Kritéria jsou platná od 1. února 2020