Zpět
15.03.2024, Michaela Šicová

Zápis do první třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis proběhne v pavilonu C a B (vstup do školy hlavním vchodem):

 • ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin
 • v pátek 5. dubna 2024 od 14.00 do 17.00 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, kterým byl u minulého zápisu povolen odklad povinné školní docházky.

Pokud se zákonní zástupci s dětmi nemohou dostavit (např. pro nemoc dítěte), lze si telefonicky domluvit jiný termín s Mgr. Janou Kropáčkovou, ředitelkou školy (telefon 734 751 111).

Vezměte si s sebou:

 • rodný list dítěte
 • doklad o bydlišti (např. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte)
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • popř. žádost o odklad povinné školní docházky podloženou doporučením dětského lékaře a školským poradenským zařízením (pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem)
 • povolení k pobytu na území ČR (týká se pouze cizích státních příslušníků)

Rezervace termínu a vyplnění elektronické přihlášky:

 • systém ZápisyOnline – přihláška bude dostupná od 1. 4. 2024 od 6.00 hodin do 4. 4. 2024 do 10.00 hodin (přihlášku lze elektronicky vyplnit, stáhnout, doplnit další údaje, vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a odevzdat při zápisu)
 • při registraci přihlášky si můžete zarezervovat termín a čas zápisu

Podání elektronické přihlášky bez prezenčního zápisu

 • systém ZápisyOnline – přihláška bude dostupná od 4. 4. 2024 od 10.01 hodin do 11. 4. 2024 do 23.59 hodin
 • přihlášku je nutné elektronicky vyplnit, stáhnout, doplnit další údaje, vytisknout, podepsat zákonným zástupcem a doručit ji do školy
 • k přihlášce je nutné přiložit i kopii rodného listu a obou stran občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci pak kopii cestovního pasu a povolení k pobytu
 • nejzazším termínem doručení přihlášky škole je 12. 4. 2024
 • možnosti odevzdání přihlášky:
  • podání přes datovou schránku školy (ID datové schránky školy: znaximi) – přihláška nemusí být elektronicky podepsána
  • zaslání elektronickou poštou na adresu podatelna@18zs.cz – přihláška musí být podepsána elektronickým podpisem
  • doručení přihlášky poštou na adresu naší základní školy (Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace, Okružní 1235, 434 01 Most)
  • osobní podání v sekretariátu školy ve všedních dnech od 8.00 do 14.00 hodin

 

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2024–2025 budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce organizace 15. dubna 2024 v 10.00 hodin. Děti budou uvedeny pod registračním číslem přihlášky.

 

Seznam ulic patřících do školského obvodu naší základní školy:

Školské obvody Bohuslava Vrbenského
Františka Malíka
Jana Kříže
Jana Zajíce
Josefa Ševčíka
Komořanská
Levandulová
Malá
Mátová
Muškátová
Na Stráni
Na Větrníku
Nad Benediktem
Okružní 1235
Okružní 943—944
Okružní 961—962
Okružní 1064–1096
Okružní 3402–3412
Okružní 3453
Pod Lajsníkem 1270
Polní
Rekreační
Slunečná
Šafránová
Tymiánová
V Dolíku
V Luhu
Višňová 1008
Višňová 3129
Višňová 3282
Višňová 3323
Višňová 983
Vtelenská
Zázvorová

Informace o škole

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Jana Kropáčková
Tel. sekretariát: +420 734 752 008
Kontakt na ředitele: +420 734 751 111, jana.kropackova@18zs.cz, reditel@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 910 190 283, jan.hrubes@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 129 657, ivana.pechova@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 711 119, michaela.sicova@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
www stránky školy: www.18zs.cz

Počet tříd:

23, předpoklad otevření 3 prvních tříd a přípravné třídy ve školním roce 2024/2025.

Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učení s prožitkem“ s rozšířenou výukou cizích jazyků.

Zaměření:

Výuka cizích jazyků ve skupinách dle schopností žáků, totéž v českém jazyce a matematice v 7., 8. a 9. ročníku, obohacování výuky nadaných žáků a individuální péče o ně, škola je v Síti nadání Ústeckého kraje, využívání informačních a komunikačních technologií nejen při výuce informatiky (tablety, čtečky, počítače, robotika), ekologická výchova, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie.

Přípravná třída:

Ano.

Jazyková výuka:

Povinná výuka anglického jazyka od počátku školní docházky (v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, 3., 4., 5., 8. a 9. ročník 3 hodiny týdně, 6. a 7. ročník 4 hodiny týdně), od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk.

Volitelné předměty:

Ekologická výchova, sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, užité výtvarné činnosti, ICT v zeměpise, psaní na počítači, design a konstruování, domácnost, praktikum z přírodopisu, praktikum z dějepisu.

Odborné učebny:

Všechny učebny vybaveny interaktivními tabulemi, 3 počítačové učebny s připojením na internet, wi-fi v celé budově školy, učebna cizích jazyků se systémem Robotel, odborné učebny přírodních věd vybavené IT technikou a měřícími systémy, cvičná kuchyňka, dílny, učebna pro nápravu vývojových poruch učení a logopedie, keramická dílna, 2 tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou, skleník a učebna v přírodě.

Mimoškolní činnost:

Sportovní kroužek, mažoretky, stolní hokej, dramatický kroužek, Veselá věda, kroužek robotiky RoboKlub, příprava na přijímací zkoušky SŠ.

Školní družina:

Ano, 6 oddělení, provoz od 6.00 do 17.00 hodin. V případě zájmu rodičů i během vedlejších prázdnin. Docházkový systém, rodičům zaslán e-mail o vstupu žáka do ŠD.

Školní jídelna:

Ano, výběr ze 2 hlavních jídel, možnost objednání či odhlašování jídel i přes internet.

Kantýna:

Ne, potravinový automat, prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt Mléko do škol a Ovoce do škol – mléčné výrobky a ovoce zdarma pro děti z přípravné třídy a žáky 1. až 5. ročníku.

Knihovna:

Ano, i anglojazyčná literatura.

Žákovský parlament:

Ano, žáci se spolupodílí na životě školy.

Škola vyniká přátelským klimatem, je také držitelem certifikátu Férová škola. Škola je dostupná i dojíždějícím žákům, má upravený začátek vyučování, výuka začíná v 8.20 hodin. Škola klade důraz na prevenci rizikového chování, má zavedenu elektronickou žákovskou knížku i komunikační systém, který umožňuje zákonným zástupcům být v denní komunikaci s vyučujícími.
Žákům i rodičům škola nabízí konzultace speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a logopedické asistentky.

Škola každoročně pořádá lyžařské kurzy, školní výlety, případně i školy v přírodě. Pravidelnou součástí výuky jazyků se stává komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce prostřednictvím eTwinningu.

Úzce spolupracuje se sousedními MŠ při adaptaci dětí na školu. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravuje adaptační kurz Čtyřlístek budoucího školáka, kde se mohou seznámit s prostředím školy.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Most č. 3/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

 1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 18 města Mostu.
 2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na Základní škole, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, sourozence.
 3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizace.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

Další informace k přijetí:

Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen se prostřednictvím svých zákonných zástupců v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelky školy přijmout dítě ke vzdělávání.

Kritéria jsou platná od 1. února 2020