Zpět
07.05.2020, Michaela Šicová

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy

Příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy

Vláda dne 30. 4. 2020 schválila, že od 11. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Tyto aktivity jsou určeny pouze pro žáky 9. ročníků, kteří se budou účastnit přijímacích zkoušek, obsahem aktivit je učivo předmětů přijímací zkoušky – tzn. českého jazyka a matematiky.

V 9. třídách bude i nadále probíhat distanční výuka podle dosud zavedených pravidel, příprava na přijímací zkoušky není obsahem tohoto vzdělávání.

Maximální počet žáků ve skupině je 15, tyto skupiny jsou neměnné, žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020. Podmínkou pro zařazení dítěte do školní skupiny je podepsání čestného prohlášení (k dispozici zde), žák ho odevzdá v den nástupu do školy.

Žáci a pedagogičtí pracovníci se řídí pokyny uvedenými v dokumentu „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Organizace výuky žáků 9. tříd:

O rozdělení žáků přihlášených na přípravu na přijímací zkoušky do skupin budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím třídních učitelů 9. tříd. Výuka jednotlivých skupin bude probíhat vždy 2x týdně v době od 9.00 do 11.00 hodin (1x český jazyk, 1x matematika). Žáci nebudou vstupovat samostatně do areálu školy, sraz všech účastníků je určen na 9.00 hodin u hlavní brány školy. Zde si je vyzvedne pedagogický pracovník, který je odvede do třídy (vstup bočním vchodem pavilonu A – sekretariát). Žáci se nepřezouvají, nepohybují se volně po škole, dbají pokynů pedagogického pracovníka, dodržují stanovená hygienická pravidla (nošení ochrany k zakrytí nosu a úst – roušky, pravidelná dezinfekce a mytí rukou...). Opakované nedodržování těchto pravidel po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Nošení roušky v průběhu výuky ve třídě bude záležet na rozhodnutí pedagogického pracovníka, který bude mít skupinu na starosti (v případě povolení odložení roušky je třeba mít vlastní sáček na uložení roušky). Pro žáky nebude ve škole zajištěna strava. Po ukončení přípravy budou žáci odvedeni pověřeným pedagogickým pracovníkem z areálu školy.

Škola vede evidenci o docházce žáků, proto je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti žáka na výuce.