Zpět
12.05.2020, Michaela Šicová

Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

v době od 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně ve škole. Prosíme, seznamte se pečlivě se všemi podmínkami pobytu dětí ve škole, neboť budou velmi odlišné od běžné výuky, na kterou jsou žáci zvyklí. Pokud souhlasíte s docházkou svého dítěte do školy za těchto podmínek a chcete ho přihlásit k této formě vzdělávání, potvrďte to písemně obratem třídní učitelce. Třídní učitelce sdělte též čas odchodu svého dítěte ze školy (viz níže Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně).

Děkujeme za pochopení a spolupráci. 

Vedení školy

Zajištění činnosti školních skupin pro žáky 1. – 5. ročníku od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

podle tzv. Harmonogramu uvolňování opatření v oblasti školství by od 25. května měla být možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Docházka žáků do školy bude dobrovolná, proto Vám sdělujeme podmínky, za jakých bude výchovně vzdělávací činnost organizována, abyste měli dostatek podkladů se rozhodnout, zda této možnosti využijete. Své rozhodnutí nám sdělte prostřednictvím třídních učitelů nejpozději do 14. 5. 2020 (žáka nelze zařadit do školní skupiny dodatečně).

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka členy společné domácnosti). Doprovod žáka nebude vstupovat do areálu školy.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci se sejdou na stanoveném místě v areálu školy v 8.10 hodin. Na určeném místě je vyzvedne pověřený pedagogický pracovník. 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor bude organizována tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Pokud počasí dovolí, budou žáci trávit přestávky venku s nasazenými rouškami (skupiny budou oddělené). Úklid, dezinfekce a další hygienická opatření bude škola provádět podle stanovených pravidel.

Ve třídě

Složení skupin žáků se stanoví předem a bude neměnné. Maximální počet žáků ve skupině bude 15 s tím, že každý žák bude sedět sám v lavici. O nošení roušky v průběhu výuky ve třídě rozhodne pedagogický pracovník, který bude mít skupinu na starosti; pokud bude zachován rozestup 2 metry, může rozhodnout o sundání roušky. Pokud bude docházet k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), budou se roušky nosit i ve třídě. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. 

Školní stravování

Školní jídelna bude vařit jedno teplé jídlo, při využití školního stravování musí být strava uhrazena do 20. 5. 2020. Při případné neúčasti žáka na školní skupině musí být oběd odhlášen do 14.00 hodin předchozího dne. Žáci se budou stravovat po skupinách, jídlo, pití i příbory jim budou rozdávány. Rouška bude odložena pouze při samotné konzumaci jídla a pití.

Skupiny žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které budou tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25. 5. do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Odpolední činnosti se mohou zúčastnit jen žáci, kteří využijí možnost stravování ve školní jídelně. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci (především asistenti pedagoga a vychovatelky ŠD, v případě potřeby učitelé 1. a 2. stupně). Aktivity mimo areál školy nejsou možné.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, proto je zákonný zástupce povinen informovat školu o důvodech nepřítomnosti žáka na výuce. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Ranní družina není poskytována. Provoz školní skupiny je ukončen vždy v 16.00 hodin.

Časy vymezené pro odchod dětí:

  • děti, které ve škole nebudou docházet na oběd – 12.00 hodin,
  • děti, které budou ve škole docházet na oběd – 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hodin.

Škola nezajišťuje osobní předání dítěte.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Upozornění

Do školní skupiny bude zařazen pouze žák, který odevzdá 25. 5. vyplněné a podepsané čestné prohlášení (k dispozici v dokumentech pro rodiče na webových stránkách školy nebo k vyzvednutí na sekretariátu školy).

Vážení zákoní zátupci,

děkujeme za vaši vstřícnost, pochopení a podporu. Věříme, že společnými silami toto nelehké období zvládneme.

Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy