Nepřehlédněte...

Informace k zápisu do 1.  třídy pro školní rok 2021/2022 byly zveřejněny na stránkách školy.
Zpět
07.04.2021, Michaela Šicová

Informace k mimořádnému hygienickému opatření spojenému s návratem žáků do škol od 12. 4. 2021 do odvolání

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem ke změnám souvisejících s osobní přítomností žáků ve škole od 12. 4. 2021 vás chceme informovat o realizaci těchto opatření na naší škole.

1. stupeň a přípravná třída

 • výuka probíhá rotačně podle upravených rozvrhů
 • školní družina pro žáky na prezenční výuce je v provozu od 7.00 do 16.00 hodin
 • nedružinové žáky si vyzvedne TU před budovou školy na určených místech v 8.00 hodin
 • s sebou dostatečný počet ochranných prostředků dýchacích cest (= roušky, respirátory splňující normy) včetně sáčků na ukládání a vzhledem k častému větrání i vhodné oblečení
 • žáci po celou dobu vyučování zůstávají ve své kmenové třídě
 • bližší informace vám budou TU zaslány prostřednictvím Bakalářů
 • žáci i děti z přípravné třídy na prezenční výuce budou pravidelně testováni antigenními testy (pondělí, čtvrtek, případně v den příchodu po nepřítomnosti ve škole) – podrobnosti níže
 • péče o děti a žáky 1. stupně na distanční výuce zaměstnanců IZS je ve školní družině zajištěna (bližší info na telefonním čísle 733129657), testování bude probíhat každý týden
 • zákonní zástupci nahlásí třídní učitelce aktuální telefonní kontakty, v případě pozitivního výsledku testu je zákonný zástupce povinen si dítě neprodleně ze školy odvést

2. B, 2. C, 3. A, 3. B, 3. C, 5. A, 5. B

 • 12. 4. – 16. 4. 2021 (a další liché týdny) – prezenční výuka
 • 19. 4. – 23. 4. 2021 (a další sudé týdny) – distanční výuka

systém se bude opakovat i v následujících týdnech do odvolání

Přípravná třída, 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 4. A, 4. B

 • 12. 4. – 16. 4. 2021 (a další liché týdny) – distanční výuka
 • 19. 4. – 23. 4. 2021 (a další sudé týdny) – prezenční výuka

systém se bude opakovat i v následujících týdnech do odvolání

2. stupeň

 • distanční výuka

Provoz školní jídelny

Pokud bude žák ve škole docházet na oběd, je třeba mu obědy ve školní jídelně přihlásit.

 • Žáci na prezenční výuce se stravují ve školní jídelně při dodržení všech nastavených bezpečnostních opatření.
 • Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, výdej obědů jim bude umožněn od 14.00 do 14.30 hodin do vlastních jídlonosičů. Žáci si obědy vyzvedávají osobně. Vyzvedávat obědy nemohou osoby nemocné, v izolaci nebo s nařízenou karanténou.

Testování dětí a žáků

 • testování bude probíhat na prezenční výuce dvakrát v týdnu zpravidla v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy Tardigrad, které zajišťuje škola – instruktážní video zde
 • testování bude prováděno za dohledu pedagogického pracovníka bezprostředně po vstupu do budovy školy (ve školní družině nebo ve třídě)
 • zákonnému zástupci dítěte v přípravné třídě nebo žáka 1.–3. třídy je umožněna asistence při provádění testu:
  • žákům navštěvujícím školní družinu od 7.00 do 7.45 hodin
  • ostatním žákům od 7.45 do 8.15 hodin
  • místo pro provádění testu s asistencí zákonného zástupce bude v suterénu pavilonu H (pavilon školní družiny, vchod od zásobovací rampy)
  • po provedení testu s negativním výsledkem se žák připojí do oddělení družiny nebo do své školní třídy.
 • pravidelným testováním prochází i všichni zaměstnanci školy
 • netestují se:
  • osoby s doloženým negativním výsledkem RT-PCR testu a POC antigenního testu, které nejsou starší 48 hodin a pokud nemají příznaky onemocnění (zajistí-li zákonný zástupce)
  • osoby, které absolvovaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem a doloží tuto skutečnost třídnímu učiteli (lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
  • osoby s certifikátem MZČR o provedeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dní