Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu vánočních prázdnin (23. prosince 2017 – 2. ledna 2018) bude školní družina po schválení zřizovatelem uzavřena.
Zpět
18.07.2017, Michaela Šicová

Zápis do první třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Zápis proběhne v pavilonu C a B (vstup do školy hlavním vchodem):

  • v pátek 7. dubna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
  • v sobotu 8. dubna 2017 od 9.00 do 14.00 hodin

Pokud se rodiče s dětmi nemohou dostavit (např. pro nemoc dítěte), lze si telefonicky domluvit jiný termín s Mgr. Janou Kropáčkovou, ředitelkou školy (telefon 734 751 111).

Vezměte si s sebou:

  • rodný list dítěte
  • doklad o bydlišti (např. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte)
  • průkazku zdravotní pojišťovny
  • popř. žádost o odklad povinné školní docházky podloženou doporučením dětského lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnou
  • rozhodnutí o trvalém pobytu na území ČR (týká se pouze cizích státních příslušníků)
  • Žádost o přijetí ke vzdělávání (ke stažení zde) si můžete přinést již s sebou vyplněnou, nebo ji dostanete při zápisu.

Děkujeme vám, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte vybrali naši školu s rozšířenou výukou anglického jazyka od 1. třídy a těšíme se na další spolupráci.

Za všechny zaměstnance školy Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy

Seznam ulic patřících do školského obvodu naší základní školy:

Školské obvody Bohuslava Vrbenského
Františka Malíka
Jana Kříže
Jana Zajíce
Josefa Ševčíka
Komořanská
Levandulová
Malá
Mátová
Muškátová
Na Stráni
Na Větrníku
Nad Benediktem
Okružní 1235
Okružní 943—944
Okružní 961—962
Pod Lajsníkem 1270
Polní
Rekreační
Slunečná
Šafránová
Tymiánová
V Dolíku
V Luhu
Višňová 1008
Višňová 3129
Višňová 3282
Višňová 3323
Višňová 983
Vtelenská
Zázvorová

Informace o škole

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Jana Kropáčková
Tel. sekretariát: +420 734 752 008
Kontakt na ředitele: +420 734 751 111, jana.kropackova@18zs.cz, reditel@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 129 657, petr.planicka@18zs.cz, zastupce@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 711 119, michaela.sicova@ucitel.18zs.cz
www stránky školy: www.18zs.cz

Počet tříd:

22, předpoklad pro školní rok 2017/2018 otevření 2 prvních tříd a jedné přípravné třídy.

Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program Učení s prožitkem s rozšířenou výukou cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií.

Zaměření:

Výuka cizích jazyků, certifikát škola in eTwinning, využívání informačních a komunikačních technologií – vzorová škola SMART, ekologická výchova - certifikát Ekoškola, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie, individuální péče o žáky z cizojazyčného prostředí.

Přípravná třída:

Ano, jako alternativa pro děti posledního ročníku MŠ a děti s odkladem povinné školní docházky. Děti jsou na úspěšné zvládnutí 1. třídy připravovány kvalifikovanou učitelkou MŠ.

Jazyková výuka:

Kvalifikovaná výuka anglického jazyka od počátku školní docházky. 1. a 2. ročník dvě hodiny týdně, 3., 4., 5., 8. a 9. ročník 3 hodiny týdně, 6. a 7. ročník 4 hodiny týdně. Od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk.

Volitelné předměty:

Ekologická výchova, Sportovní hry, Konverzace v anglickém jazyce, Užité výtvarné činnosti, ICT v zeměpise, Psaní na počítači, Design a konstruování, Domácnost, Praktikum z přírodopisu.

Odborné učebny:

Osmnáct učeben s interaktivními tabulemi, dvě počítačové učebny s připojením na internet, odborná učebna cizích jazyků se sluchátkovým systémem, odborná učebna fyziky s dataprojektorem, učebna chemie s laboratoří, učebna přírodopisu s dataprojektorem, odborné učebny dějepisu a zeměpisu s interaktivními tabulemi, cvičná kuchyňka, cvičné dílny, odborné učebny pro nápravu vývojových poruch učení a logopedie, keramická dílna, dvě tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou, skleník a učebna v přírodě.

Mimoškolní činnost:

Sportovní kroužek, atletika, florbal, mažoretky, stolní hokej (Šprtec), dramatický kroužek, psaní na počítači všemi deseti, kroužek ručních prací, fyzikální kroužek Veselá věda.

Školní družina:

Ano, v provozu od 6.00 do 17.00 hodin. V případě zájmu rodičů i během vedlejších prázdnin.

Školní jídelna:

Ano, nabízí výběr ze 2 jídel, možnost objednání či odhlašování jídel i přes internet.

Kantýna:

Ano, dále potravinový automat, prodej dotovaných mléčných výrobků, účast v projektu Ovoce do škol (ovoce zdarma pro žáky 1. až 5. ročníků).

Knihovna:

Ano, i anglojazyčná literatura, obměna knižního fondu ve spolupráci s městskou knihovnou.

Žákovský parlament:

Ano, žáci se spolupodílí na životě školy.

Škola vyniká širokou nabídkou mimoškolních aktivit a přátelským klimatem, za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči žáků získala značku Rodiče vítáni, je také držitelem certifikátu Férová škola. Škola je dostupná i dojíždějícím žákům, má upravený začátek vyučování, výuka začíná v 8.20 hodin. Škola klade důraz na prevenci rizikového chování, má zavedenu elektronickou žákovskou knížku i komunikační systém, který umožňuje zákonným zástupcům být v denní komunikaci s vyučujícími.
Žákům i rodičům škola nabízí konzultace speciálního pedagoga a logopedické asistentky.

Škola každoročně pořádá lyžařské kurzy, ozdravné a poznávací pobyty v zahraničí, výjezdy do škol v přírodě, školní výlety. Pravidelnou součástí výuky jazyků se stává komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce prostřednictvím e Twinningu.

Úzce spolupracuje se sousedními MŠ při adaptaci dětí na školu. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravuje adaptační kurz S beruškou na cestách, kde se mohou seznámit s prostředím školy.