Nepřehlédněte...

Vážení zákonní zástupci, po dobu pololetních a jarních prázdnin (31. ledna – 9. února 2020) bude školní družina po projednání se zřizovatelem uzavřena.
Zpět
30.01.2020, Michaela Šicová

Zápis do první třídy

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis proběhne v pavilonu C a B (vstup do školy hlavním vchodem):

 • ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin
 • v pátek 3. dubna 2020 od 14.00 do 17.00 hodin

Pokud se zákonní zástupci s dětmi nemohou dostavit (např. pro nemoc dítěte), lze si telefonicky domluvit jiný termín s Mgr. Janou Kropáčkovou, ředitelkou školy (telefon 734 751 111).

Vezměte si s sebou:

 • rodný list dítěte
 • doklad o bydlišti (např. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte)
 • průkazku zdravotní pojišťovny
 • popř. žádost o odklad povinné školní docházky podloženou doporučením dětského lékaře a pedagogicko-psychologickou poradnou
 • rozhodnutí o trvalém pobytu na území ČR (týká se pouze cizích státních příslušníků)
 • Žádost o přijetí ke vzdělávání (ke stažení zde) si můžete přinést již s sebou vyplněnou, nebo ji dostanete při zápisu.

Naše škola zve všechny zákonné zástupce budoucích prvňáčků, kteří chtějí zapsat své dítě do 1. třídy, k návštěvě naší školy. Termín si lze domluvit s Mgr. Janou Kropáčkovou, ředitelkou školy (telefon 734 751 111), rádi vás školou provedeme a zodpovíme vám všechny dotazy.

Děkujeme vám, že jste si pro vzdělávání vašeho dítěte vybrali naši školu s rozšířenou výukou anglického jazyka od 1. třídy, a těšíme se na další spolupráci.

Za všechny zaměstnance školy Mgr. Jana Kropáčková, ředitelka školy

Seznam ulic patřících do školského obvodu naší základní školy:

Školské obvody Bohuslava Vrbenského
Františka Malíka
Jana Kříže
Jana Zajíce
Josefa Ševčíka
Komořanská
Levandulová
Malá
Mátová
Muškátová
Na Stráni
Na Větrníku
Nad Benediktem
Okružní 1235
Okružní 943—944
Okružní 961—962
Pod Lajsníkem 1270
Polní
Rekreační
Slunečná
Šafránová
Tymiánová
V Dolíku
V Luhu
Višňová 1008
Višňová 3129
Višňová 3282
Višňová 3323
Višňová 983
Vtelenská
Zázvorová

Informace o škole

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace
Ředitel školy: Mgr. Jana Kropáčková
Tel. sekretariát: +420 734 752 008
Kontakt na ředitele: +420 734 751 111, jana.kropackova@18zs.cz, reditel@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 129 657, ivana.pechova@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
Kontakt na zástupce: +420 733 711 119, michaela.sicova@ucitel.18zs.cz, zastupce@18zs.cz
www stránky školy: www.18zs.cz

Počet tříd:

24, předpoklad pro školní rok 2020/2021 otevření 2 prvních tříd a jedné přípravné třídy.

Vzdělávací program:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Učení s prožitkem“ s rozšířenou výukou cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií..

Zaměření:

Výuka cizích jazyků ve skupinách dle schopností žáků, totéž v českém jazyce a matematice v 8. a 9. ročníku, využívání informačních a komunikačních technologií nejen při výuce informatiky (tablety, čtečky, počítače, robotika…), ekologická výchova, kvalifikovaná náprava vývojových poruch učení, grafomotorických obtíží a logopedie, individuální péče o žáky z cizojazyčného prostředí.

Přípravná třída:

Ano.

Jazyková výuka:

Povinná výuka anglického jazyka od počátku školní docházky (v 1. a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně, 3., 4., 5., 8. a 9. ročník 3 hodiny týdně, 6. a 7. ročník 4 hodiny týdně), od 8. ročníku povinný druhý cizí jazyk.

Volitelné předměty:

Ekologická výchova, sportovní hry, konverzace v anglickém jazyce, užité výtvarné činnosti, ICT v zeměpise, psaní na počítači, design a konstruování, domácnost, praktikum z přírodopisu.

Odborné učebny:

28 učeben s interaktivními tabulemi, 3 počítačové učebny s připojením na internet, učebna cizích jazyků se sluchátkovým systémem, učebna cizích jazyků se systémem Robotel, cvičná kuchyňka, dílny, učebna pro nápravu vývojových poruch učení a logopedie, keramická dílna, 2 tělocvičny, hřiště s atletickou dráhou, skleník a učebna v přírodě.

Mimoškolní činnost:

Sportovní kroužek, mažoretky, stolní hokej, dramatický kroužek, psaní na počítači všemi deseti, fyzikální kroužek, Veselá věda, kroužek robotiky RoboKlub, příprava na přijímací zkoušky SŠ.

Školní družina:

Ano, 6 oddělení, provoz od 6.00 do 17.00 hodin. V případě zájmu rodičů i během vedlejších prázdnin.

Školní jídelna:

Ano, výběr ze 2 hlavních jídel, možnost objednání či odhlašování jídel i přes internet.

Kantýna:

Ne, potravinový automat, prodej dotovaných mléčných výrobků, projekt Mléko do škol a Ovoce do škol – mléčné výrobky a ovoce zdarma pro děti z přípravné třídy a žáky 1. až 9. ročníku.

Knihovna:

Ano, i anglojazyčná literatura.

Žákovský parlament:

Ano, žáci se spolupodílí na životě školy.

Škola vyniká širokou nabídkou mimoškolních aktivit a přátelským klimatem, za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči žáků získala značku Rodiče vítáni, je také držitelem certifikátu Férová škola. Škola je dostupná i dojíždějícím žákům, má upravený začátek vyučování, výuka začíná v 8.20 hodin. Škola klade důraz na prevenci rizikového chování, má zavedenu elektronickou žákovskou knížku i komunikační systém, který umožňuje zákonným zástupcům být v denní komunikaci s vyučujícími.
Žákům i rodičům škola nabízí konzultace speciálního pedagoga a logopedické asistentky.

Škola každoročně pořádá lyžařské kurzy, ozdravné a poznávací pobyty v zahraničí, výjezdy do škol v přírodě, školní výlety. Pravidelnou součástí výuky jazyků se stává komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce prostřednictvím eTwinningu.

Úzce spolupracuje se sousedními MŠ při adaptaci dětí na školu. Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče připravuje adaptační kurz S beruškou na cestách, kde se mohou seznámit s prostředím školy.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a obecně závazné vyhlášky statutárního města Most č. 3/2017 o stanovení školských obvodů, určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování.

 1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu č. 18 města Mostu.
 2. Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na Základní škole, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizaci, sourozence.
 3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod Základní školy, Most, Okružní 1235, příspěvkové organizace.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

Další informace k přijetí:

Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen se prostřednictvím svých zákonných zástupců v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelky školy přijmout dítě ke vzdělávání.

Kritéria jsou platná od 1. února 2020